Západonilská horečka

Západonilská horečka Západonilská horečka (англија: западна Нилска грозница) е еден од најопасните супстанции, кои се заштитени со флавивир (роднини flaviviridae), означени како многу опасен вирус. Во повеќето незгодни пробувачки инфекции се асимптоматски. Inkubační doba

Прочитај повеќе